RODO

Rodo

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost” w Łodzi przy ul. Próchnika 7.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: nie dotyczy.
 3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora danych osobowych działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO i art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, których udział jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres przechowywania dokumentacji medycznej czyli przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,  w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
 11. Dane osobowe Pani/Pana nie będą wykorzystywane do profilowania. Nie zostaną przekazane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Formularz RODO do pobrania: