Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Państwa jest Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Próchnika 7, 90-4008 Łódź, nr KRS: 0000097425.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Ewa Nowaczyńska e-mail e.nowaczynska@pomost-lodz.org

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres, e-mail czy adres pocztowy. Definicja pojęcia „dane osobowe” znajduje się w art. 4 pkt 1 RODO. Zgodnie z jego treścią są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).

4. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora danych osobowych działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO; w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony interesów pacjenta, jest również art. 6 ust. 1 lit. d RODO i art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, których udział jest niezbędny do realizacji świadczeń medycznych.

7. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okres przechowywania dokumentacji medycznej , licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w okresie wskazanym przez art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Prawo dostępu do swoich danych oznacza prawo dostępu do informacji o tym, czy dane te są przez nas przetwarzane, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu ,o odbiorcach danych, czyli osobach prawnych lub/i fizycznych, którym ujawniamy Państwa dane ,o pochodzeniu danych, okresie ich przetwarzania,prawach Państwu przysługujących, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w procesach przetwarzania danych osobowych, w tym profilowaniu. Zgodnie z RODO macie Państwo prawo do uzyskania jednej,bezpłatnej kopii własnych danych osobowych. Kolejne żądanie wykonania kopii będzie odpłatne, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Stowarzyszeniu POMOST. Możemy odmówić przekazania danych lub wykonania ich kopii w przypadku, gdyby naruszało to inne przepisy prawa lub szkodziło innym osobom.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej w Poradni Zdrowia Psychicznego POMOST i Poradni Psychologicznej.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).

11. Dane osobowe Pani/Pana nie będą wykorzystywane do profilowania. Nie zostaną przekazane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: -organy władzy publicznej oraz podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej lub wykonujące zadania publiczne, w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązujących; -inne podmioty, które na podstawie umów przetwarzają dane osobowe, dla których jesteśmy Administratorem Danych Osobowych.

13. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu ponadto następujące uprawnienia:
I. prawo do żądania sprostowania i poprawiania danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
II. prawo do bycia zapomnianym, czyli żądania usunięcia danych osobowych,w przypadku gdy:
a. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub przetwarzane w inny sposób,
b. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
c. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
d. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
III. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,w przypadku, gdy:
a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawidłowość ,
b. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając ich ograniczenia,
c. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Można skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania:
-jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy należące do Was dane osobowe w nieprawidłowy sposób,
-jeśli będziemy zobowiązani do usunięcia danych na mocy przepisów prawa,
-jeśli uważacie Państwo, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe ich przetwarzanie zostanie ograniczone do czasu weryfikacji.
IV. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
-przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
V. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
-zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
-przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy dane dotyczą dziecka.
-Po wniesieniu przez Państwo sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych , uzasadnionego interesu prawnego lub publicznego rozważymy czy podstawa sprzeciwu jest nadrzędna w stosunku do celu przetwarzania i ograniczymy lub zaprzestaniemy przetwarzanie danych albo będziemy nadal przetwarzać Państwa dane.

14. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie wynika z obowiązujących przepisów prawa, przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

16. W przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach UODO https://uodo.gov.pl/