Nasza kadra

Kadra

dr Kamil Brzeziński

dr Kamil Brzeziński

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii pracujący na co dzień w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, psychoterapeuta (w trakcie procesu certyfikacji) pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Brief Solution Focused Therapy – BSFT), polegającym w głównym stopniu na wsparciu Klienta w budowaniu preferowanej wizji przyszłości oraz wydobywaniu posiadanych przez niego zasobów, pomocnych w realizacji jego celów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, uczestnik licznych warsztatów i szkoleń prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu BSFT (Marie Christine Cabie – Francja; Brigitte Lavoie – Kanada; Geert Lefevere – Belgia; Guy Shennan – Anglia; Peter Sundman – Finlanda; John Wheeler – Anglia). W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, a także systematycznie poddaje swoją pracę superwizji. Od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”. Współorganizator turnusów dla młodzieży i osób dorosłych jąkający się, w trakcie których pełni rolę psychoterapeuty. Prywatnie, poza czerpaniem satysfakcji z rozmowy z drugim Człowiekiem, szczęśliwy mąż, większość wolnych chwil spędzający nad Bałtykiem. Pasjonat wycieczek rowerowych, dobrej kuchni oraz muzyki jazzowej. W ramach oferty prowadzi psychoterapii prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię par i małżeństw.

mgr Jakub Rychter

mgr Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Prowadzi terapię indywidualną i rodzinną dotyczącą problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i leków oraz uzależnień behawioralnych takich jak hazard czy Internet. Zajmuje się również problemami depresji, lęków oraz trudności komunikacyjnych w rodzinie i związkach. W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, skoncentrowane na rozwiązaniu z elementami terapii ericksonowskiej oraz dialogiem motywującym. Absolwent wielu szkoleń specjalistycznych, między innymi dwuletniego Studium Terapii Uzależnień, kursu terapii rodzinnej w Polski Instytucie Ericksonowskim oraz dwuletniego Studium Dialogu Motywującego. Współautor i realizator wojewódzkich programów profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień.

mgr Anna Domańska-Malesa

mgr Anna Domańska-Malesa

Psycholog z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej, diagnosta, absolwentka UŁ ze specjalnością psychologii klinicznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej, poradnictwie psychologicznym, pracy terapeutycznej opartej na podejściu głównie poznawczo-behawioralnym i skoncentrowanym na rozwiązaniu. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, chorującymi na schizofrenię, osobami w kryzysie, w żałobie, borykającym się z problemami z obszaru LGBT. Specjalizuje się ponadto w diagnozie klinicznej m.in. na potrzeby indywidualne, Komisji Orzekających o Niepełnosprawności, Sądów. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART@. Oferuje pomoc osobom dorosłym i młodzieży.
mgr Karolina Gorzędowska

mgr Karolina Gorzędowska

Psycholożka, psychoterapeutka, zaprasza do kontaktu osoby poszukujące wsparcia psychologicznego, oferuje pomoc w ramach krótko- i długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej. Pomaga osobom zmagającym się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, psychotycznymi, odżywiania, osobowości, w kryzysach życiowych, borykającym się z problemami z obszaru LGBT
mgr Izabela Samulewicz - Stawicka

mgr Izabela Samulewicz - Stawicka

Terapeuta pracujący w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu. Większość swojego zawodowego życia związana z sektorem pomocowym świadcząc wsparcie rodzinom, młodzieży i dzieciom w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Wydziale Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi. Współpracowała również z organizacjami pozarządowymi takimi jak np. Fundacja Inkubator, Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół Pomost oraz Centrum Praw Kobiet. Odbyła staż z zakresu psychologii klinicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych oraz Klinice Psychiatrii Młodzieżowej. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, jest aktualnie słuchaczką Studium Profesjonalnej Psychoterapii, a jej praca podlega systematycznej superwizji. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii, zasadą uczciwości i szacunku dla godności osób z którymi ma kontakt zawodowy. Terapia wg mgr Samulewicz to oparte na bezpieczeństwie i zaufaniu spotkanie, które pomaga odkrywać nowe rozwiązania, zasoby i siły na drodze ku pożądanej przez klienta zmianie
mgr Anna Wierzbowska

mgr Anna Wierzbowska

Psycholog kliniczny, od 20 lat pracuje w Klinice Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy). Ukończyła 2 letnie szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej w ZIST (Niemcy). Zajmuje się terapią indywidualną, małżeńską i rodzinną.

mgr Beata Maliszewska

mgr Beata Maliszewska

Psychoterapeutka, specjalistka psychoterapii uzależnień, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatrycznie. Na co dzień prowadzi terapię indywidualną oraz grupową w oddziale terapeutycznym, w tym również oddziaływania o charakterze interwencyjnym i wspierającym. Specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi, doświadczającymi kryzysów psychicznych, depresji, przeżywającymi poważne trudności życiowe i osobiste, żałobę, z rozpoznaniem zaburzenia osobowości. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię, CHAD, zmagającymi się z zaburzeniami nerwicowymi, zespołem Aspergera, niepełnosprawnymi, w tym z ich rodzinami. Ponadto, jest uczestniczką licznych szkoleń i warsztatów z zakresu pracy terapeutycznej podnoszących kompetencje zawodowe i osobiste, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Interesuje się resocjalizacją i readaptacją społeczną oraz arteterapią.
mgr Patrycja Sławska – Jaroszewska

mgr Patrycja Sławska – Jaroszewska

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Psychologia. Prowadzi indywidualną psychoterapię uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, pracuje również z osobami współuzależnionymi. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym osób w kryzysie, doświadczających trudności emocjonalnych, interpersonalnych oraz psychoprofilaktyką. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych zdobywała przede wszystkim w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi. Współpracowała również z młodzieżą, jako terapeuta w Klubie Profilaktyki Środowiskowej „Nie-Nuda”, jako stażystka w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ozorkowie oraz z dorosłymi w projekcie readaptacji zawodowej „Możesz”, a także jako wolontariuszka w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie . W swojej pracy kieruje się otwartością, zrozumieniem oraz akceptacją drugiego człowieka.

mgr Anna Gierczak

mgr Anna Gierczak

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi badania i konsultacje psychologiczne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, trudnościami w relacjach i natury emocjonalnej. Udziela konsultacji także w języku angielskim. Zaprasza nastolatków, dorosłych i osoby ze społeczności LGBT+. Ma doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, pracowała w Warsztacie Terapii Zajęciowej, a obecnie – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Stale podnosi swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach m. in. Kurs porozumiewania się w idei M. B. Rosenberga – Nonviolent Communication (NVC), Metody pracy socjoterapeutycznej i zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, Profilaktyka uzależnień substancyjnych i behawioralnych wśród dzieci i młodzieży.
Szczególne zainteresowania: zaburzenia nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), praca z rodzinami osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zajmuje się psychoedukacją, prowadzi warsztaty z zakresu m. in. asertywności, umiejętności miękkich i ciałopozytywności. Pisze artykuły o tematyce zdrowia psychicznego.
mgr Zofia Grzelak

mgr Zofia Grzelak

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością :psychologia kliniczna dziecka i dorosłego. Długoletnie doświadczenie w pracy psychologicznej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi (poradnia psychologiczna- pedagogiczna,  Centrum Służby Rodzinie w Łodzi). Zajmuje się poradnictwem i pomocą psychologiczną w zakresie problemów małżeńskich, rodzinno-wychowawczych (nieporozumienia i trudności w relacjach, sytuacje konfliktowe) oraz osobistych (problemy emocjonalne związane z sytuacjami stresowymi oraz kryzysowymi jak porzucenie i utrata bliskiej osoby).
mgr Anna Zajda Czapińska

mgr Anna Zajda Czapińska

Doradca zawodowy, Coach oraz Trener. Certyfikowany doradca DISC. Absolwentka Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Politechniki Łódzkiej w kierunku Coaching i Mentoring. Specjalizuje się w coachingu kariery oraz aktywizacji zawodowej i społecznej. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla osób po kryzysie psychicznym, które mają na celu powrót do funkcjonowania społecznego. Pomaga w odnalezieniu ścieżki zawodowej oraz w analizie mocnych i słabych stron. Pracuje z osobami z symptomami wypalenia zawodowego oraz z osobami, które zastanawiają się nad wyborem ścieżki zawodowej. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia coachingowe oraz doradcze.

Aneta Szustak

Aneta Szustak

Pedagog (UŁ), terapeuta środowiskowy (certyfikat PTP), specjalista doradztwa psychospołecznego i rodzinnego (UM). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy terapeutycznej osobom po kryzysie psychicznym i ich rodzinom. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka licznych kursów i szkoleń doskonalących z obszaru pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, w tym psychospołecznego modelu leczenia schizofrenii. Pracowała w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży, od ponad 15 lat związana ze Stowarzyszeniem POMOST, gdzie prowadzi psychoedukację, poradnictwo dla rodzin, spotkania otwartego dialogu. Przez 5 lat związana z Centrum Służby Rodzinie, gdzie pracowała jako pedagog, pełniąc funkcję z-cy dyrektora CSR ds. pomocowych i przewodniczącej Funduszu Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej, który świadczy pomoc matkom w ciąży i do 6-go m-ca po urodzeniu dziecka, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Obecnie pracuje jako terapeuta przy Parafii św. Mateusza i św. Wawrzyńca w Pabianicach. W ramach oferty prowadzi wstępne diagnozowanie sytuacji kryzysowych: indywidualnych, rodzinnych, małżeńskich/par, wsparcie doraźne oraz długoterminowe obejmujące: wypalenie zawodowe, przemoc w rodzinie, współuzależnienie, żałobę; interwencja kryzysowa, wsparcie w sytuacji wystąpienia trudności w kontaktach z dziećmi i/lub innymi osobami bliskimi, w tym ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, chorującymi psychicznie.
Karolina Urbanelis

Karolina Urbanelis

Psycholog, magister Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia ze specjalizacją kliniczną. Ukończyła I stopień szkolenia zawodowego Studium Reintegracji Społecznej Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie. Doświadczenie obejmuje pracę z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, zaburzenia ze spektrum schizofrenii, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, a także z klientami z zespołem Aspergera, kobietami doświadczającymi różnego rodzaju przemocy, młodymi dorosłymi i osobami starszymi. W dalszym ciągu bardzo aktywnie kształci się i rozwija w odpowiednim zakresie, aby móc nieść pomoc na jak najwyższym poziomie. Doświadczenia w terapii osób uzależnionych zdobywała pracując w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, natomiast z młodzieżą jako terapeutka w Klubie Profilaktyki Środowiskowej “Nie-Nuda”. Obecnie zaangażowana jako psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy “Przystań”, gdzie poddawana jest regularnej superwizji, oraz udziela wsparcia i prowadzi konsultacje psychologiczne w łódzkim Centrum Praw Kobiet. Poradnictwa psychologicznego udziela również w przypadku doświadczania kryzysu psychicznego, problemów emocjonalnych, tożsamościowych czy trudności w relacjach. Zaprasza do współpracy osoby dorosłe, w wieku nastoletnim oraz ze społeczności LGBTQIA+. Równość, otwartość, empatia, etyka zawodowa, nastawienie na rozwój i aktualna wiedza to filary, którymi kieruje się w pracy z ludźmi.
Aleksandra Marciniak

Aleksandra Marciniak

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego – magistrem Psychologii o specjalności klinicznej (2020r.) oraz Socjologiem (tytuł licencjata 2010r.). Obecnie pracuję jako wolontariuszka w Stowarzyszeniu Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „POMOST”. W przyszłości chciałabym się skupić na poradnictwie i pomocy psychologicznej osobom dorosłym oraz uzyskać certyfikat psychoterapeuty CBT. Stworzyłam i obroniłam pierwszą na UŁ pracę dyplomową związaną z tematyką wulwodynii u kobiet. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywam przez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Jestem osobą pozytywnie nastawioną do innych, odpowiedzialną, cierpliwą, komunikatywną o analitycznym umyśle. Przed przebranżowieniem się pracowałam jako handlowiec i asystentka zarządu, skąd wyniosłam m.in. umiejętność pracy z ludźmi, sumienność i zaangażowanie, świetną organizację pracy. Prywatnie mama, miłośniczka zwierząt, podróży i gotowania. Lubię seriale i filmy o charakterze kryminalnym. W ramach oferty prowadzę konsultacje, porady i wsparcie psychologiczne.
Aleksandra Maciaszczyk

Aleksandra Maciaszczyk

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, na specjalności psychologia kliniczna. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji, w Fundacji Vis Salutis. Ponadto ukończyłam kursy z zakresu: wprowadzenia do psychologii policyjnej, zarządzania pracownikami i współpracownikami w praktyce oraz profilowania kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw. Oprócz pracy w zawodzie jestem managerem w jednej z łódzkich restauracji. Kocham pieski. Lubię dobrze zjeść. Cenię sobie szczerość. Oprócz uzależnień interesuję się psychologią kryminalną i śledczą oraz czytam kryminały. Zapewniam zaufanie, bezpieczeństwo, życzliwość oraz akceptację.
Bartłomiej Janas

Bartłomiej Janas

Lekarz specjalista, psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Absolwent Wydziału Lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W 2017 roku zakończył specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży w Łódzkim Centralnym Szpitalu Klinicznym (CSK). Posiada doświadczenie w pracy z młodzieżą i rodzinami, tak z oddziału zamkniętego Psychiatrii Młodzieżowej CSK, jak również z otwartego oddziału dziennego – Dziennego Ośrodka Terapeutycznego w Łodzi. Ma także doświadczenie z pracy z dorosłymi. W trakcie specjalizacji zajmował się pacjentami Oddziału Chorób Afektywnych (depresja, nerwica, zaburzenia psychosomatyczne), oraz Oddziału Zaburzeń Psychotycznych (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia organiczne).
Swoje pracę jako psychiatra łączy z wcześniejszym doświadczeniem pracy psychoterapeuty. Ukończył 4,5 letni kurs psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi (atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Jako psychoterapeuta pracował zarówno z pacjentami indywidualnymi, parami, jak i rodzinami. W szczególności specjalizował się w pracy z ludźmi cierpiącymi z powodu depresji, lęku, zaburzeń odżywiania, a także będącymi w trudnej sytuacji życiowej, przechodzącymi żałobę lub nie umiejącymi porozumieć się w związku. W przypadku dzieci i młodzieży zawsze w pierwszej kolejności zaleca terapię rodzinną.
Przez ostatnie półtora roku kierował zespołem lekarzy i psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego MKK „Trimed” w Łodzi.
Choroby w których leczeniu się specjalizuje :
• anoreksja
• bulimia
• zaburzenia adaptacyjne (m.in. : kryzys nastoletni, odmowa chodzenia do szkoły, reakcja żałoby)
• depresja
• choroba afektywna dwubiegunowa
• schizofrenia
• zaburzenia emocjonalne
• bezsenność
• nerwica

Urszula Lewańska

Urszula Lewańska

Przychodzisz na świat z pierwszym oddechem. Odchodzisz z ostatnim tchnieniem…
Oddech towarzyszy Ci cały czas, jest priorytetową potrzebą i wyprzedza potrzebę zaspokojeniem pragnienia i pożywienia. Bo ile wytrzymasz bez wody i jedzenia? Ile zatem wytrzymasz bez powietrza?
Dlatego w swojej pracy największą uwagę przywiązuję właśnie do jakości oddechu. Urzeka mnie jego subtelność przy jednoczesnej sile oddziaływania. Świadomie oddychając możesz rozładować emocje i napięcie, obniżyć lub zwiększyć tętno, uspokoić reakcje organizmu. Zatem jesteś w stanie wpłynąć na swoje zdrowie zarówno psychiczne jak i fizyczne.
Jestem nauczycielem oddechu, jogi dla dorosłych a także dla dzieci, pranajamy i medytacji.

Pracuję również jako pedagog i terapeuta zajęciowy.
Ciągle poszerzam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, kursach i szkoleniach. A także wertując książki i artykuły naukowe oraz słuchając wykładów.
W 2021 roku uzyskałam certyfikat instruktora oddechu metodą Butejki.
Uwielbiam jeść, tańczyć, podróżować i uczyć się nowych rzeczy – od pewnego czasu latam sobie na kole cyrkowym 😉
Jestem też „mamą” dwóch szalonych kotów.